email: info@bozp-personalistika.cz 

Úvod
Personalistika
Pracovní právo
Psychologické poradenství a diagnostika
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
Výchova a vzdělávání
KontaktČlen klubu BOZP při VÚBP PrahaKlikněte na obrázek.


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP


 1. Nabízíme.

 2. Povinná dokumentace zaměstnavatele.

 3. Osvědčení odborné způsobilosti v prevenci rizik.


1. Nabízíme:

 • Zabezpečení všech činností vyplývajících ze Zákoníku práce a všech předpisů souvisejících s touto problematikou jež podléhají finančním postihům ze strany státní správy.

 • Vyhledávání rizik v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 • Kategorizace prací.

 • Audit stavu celé firmy, nebo jednotlivých částí z oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

 • Statistické rozbory zdrojů a příčin pracovních úrazů, vedení povinné evidence pracovních úrazů, včetně jejich vyšetřování, hlášení, projednání a odškodnění těchto úrazů.

 • Provádění všech druhů školení - vstupního, opakovaného, vedoucích, speciální, řidičů apod. Veškerá školení jsou včetně vyhotovení povinné dokumentace a vystavení osvědčení pro příslušná školení. Vedení potřebné dokumentace včetně sledování termínů platnosti.

 • Vypracování seznamů pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků na základě vyhodnocení rizik.

 • Vypracování seznamu prácí zakázaných ženám, těhotným ženám a mladistvým.

 • Vypracování další předepsané dokumentace jako je evidence mycích a čistících prostředků, předpis pro řízení bezpečnosti práce ve firmě apod.

 • Zařazování pracovišť do kategorií, včetně vypracování žádosti pro schválení na místně příslušnou hygienickou stanici.

 • Zabezpečení pravidelných kontrol bezpečnosti práce.

 • Výkon odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a bezpečnosti práce v souladu s povinnou legislativou.

2. Povinná dokumentace zaměstnavatele (ZP 262/2006 Sb. a zákon 309/2006 včetně předpisů souvisejících)

 • Pracovnělékařské prohlídky (ZP § 103 odst. 1a,c,d,j)

 • Vyhledávání a hodnocení rizik (ZP § 102 obzvláště odst. 3, 4, 5)

 • Kategorizace prací (ZP § 102 obzvláště odst. 3, § 103 odst. 1 b, f, zákon 258/2000 Sb., vyh. MZ 432/2003 Sb.)

 • Pravidelné kontroly BOZP - zápis z kontroly BOZP (ZP § 102 odst. 3) – provádí se soustavně

 • Seznam prací zakázaných těhotným ženám a mladistvým (práce žen ZP § 238 až 242, mladiství ZP § 243 až 247, dále vyhl. 180/2015 Sb.)

 • Vést povinné záznamy o pracovních úrazech (veškerou dokumentaci, nejen záznamy o úrazu, ale i doklady o odškodnění, o vyšetřování prac. úrazu, ZP § 105 odst. 3)

 • Kniha úrazů (ZP § 105 odst. 2, NV 201/2010 Sb.)

 • Místní provozně bezpečnostní předpisy (např. skladu ČSN 26 90 30, dopravní řád NV 168/2002 Sb.)

 • Průvodní a provozní dokumentace, místně provozně-technické předpisy. (Návody k obsluze, dokumentace k údržbě apod. zák. 309/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., vyhl. 378/2001 Sb. §2, atd.)

 • Seznam OOPP (ZP § 104 a, NV 495/2001 Sb., NV 361/2007 Sb.)

 • Podmínky poskytování mycích a čistících prostředků (ZP § 104 odst. 3, 5, 6, NV 495/2001 Sb., NV 361/2007 Sb.)

 • Podmínky poskytování ochranných nápojů (ZP § 104 odst. 6, NV 495/2001 Sb., NV 361/2007 Sb.)

 • Doklady a protokoly o revizích, kontrolách a zkouškách (pasporty, doklady o proškolení obsluhy, u vyhrazených zařízení – co se má kdy dělat - např. revize, údržba)

 • Vnitřní předpis o organizaci, řízení a kontrole BOZP (ZP § 103)

 • Ustanovit odborně způsobilou osobu pro prevenci rizik (Zák. 309/2006 Sb. § 9, 10, 20, NV 592/2006 Sb.)

 • Proškolení zaměstnanců a doklady o provedených školeních podle profesí všeho druhu z BOZP (ZP § 103 odst. 2 a 3)

 • Opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (ZP § 102 odst. 6)

Veškerou uvedenou dokumentaci a činnosti Vám zabezpečíme k Vaší úplné spokojenosti.

3. Osvědčení odborné způsobilosti v prevenci rizik.Osvědčení